Snail Kite Rostrhamus sociabilis

Lake Tohopekaliga, January, 28, 2008