White-necked Thrush Turdus albicollis

Thrushes and Allies

White-necked Thrush
3 Dates
Jan 20, 2014 Trinidad and Tobago Day Five
Jan 17, 2014 Trinidad and Tobago Day Two
Jan 16, 2014 Trinidad and Tobago Day One