White-flanked Antwren Myrmotherula axillaris

Typical Antbirds

Jan 20, 2014 Trinidad and Tobago Day Five