House Wren Troglodytes aedon

Mount Hamilton, May, 15, 2004